Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oidipus Ry, ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus
Yhdistys ajaa Itä-Suomen yliopiston psykologian pääaineopiskelijoiden etuja ja pyrkii lisäämään sekä ylläpitämään opiskelijoiden yhteyksiä toisiinsa, psykologian oppiaineen henkilökuntaan ja saman alan ulkopuolisiin tahoihin, kuten paikalliseen psykologiyhdistykseen, ylioppilaskuntaan, Psykologiliittoon ja Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liittoon. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja ainejärjestön välillä sekä harjoittaa yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toimimaan jäsentensä hyväksi.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia, jotka edistävät näitä tavoitteita. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään uusien opiskelijoiden perehdyttämistä opiskelupaikkaan, sekä helpottamaan näiden tutustumista oppaineen henkilökuntaan ja vanhempiin opiskelijoihin. Yhdistys myös tarvittaessa laatii ja vaatii kannanottoja psykologian opiskelijoita erityisesti koskevista kysymyksistä. 

4§ Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. 

5§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Itä-Suomen yliopistossa psykologiaa pääaineenaan opiskelevat henkilöt. Yhdistyksen jäsenyys kestää opiskeluajan, jonka jälkeen jäsenyys päättyy. 
Kannatusjäseniksi voivat ryhtyä yksilöt ja yhteisöt, jotka ovat Oidipuksen toiminnasta kiinnostuneet. Kannatusjäsenyys on erityisesti laitoksen henkilökuntaa ja Itä-Suomen yliopistosta jo valmistuneita entisiä opiskelijoita sekä muiden kaupunkien psykologian opiskelijoita varten. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus päätetään hallituksen kokouksessa.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet
Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hallituksen päätöksiä sekä suorittaa, kunniajäseniä lukuun ottamatta, yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu. Opiskelijajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ellei hallitus toisin määrää.
Kunnia- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenyyden päättyminen
Jäsenyys päättyy automaattisesti, kun jäsen valmistuu psykologian maisteriksi ja lopettaa psykologian opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Kunnia- ja kannattajajäsenet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.

8§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus valitaan yksinkertaisella äänestyksellä vuosikokouksessa, joka kutsutaan koolle marras-helmikuun aikana. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä mahdollisesti muita jäseniä, joille kaikille on määritelty omat vastuualueet. Hallitus voi valita avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajia valitaan 2 kpl. Lisäksi vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

9§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään marras-helmikuussa. Muut kokoukset pidetään hallituksen tarpeellisiksi katsomina ajankohtina. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse Joensuun psykologian opiskelijoiden sähköpostilistalla sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin. Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjantarkastajat varmentavat.Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmis viimeistään kahden kuukauden kuluttua tilakauden päättymisestä. 

11§ Yhdistyksen kokouksen asiat
Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
esitetään edellisen vuoden vuosikertomus, toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja talousarvio alkavalle toimikaudelle, tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat aihetta, valitaan yhdistyksen hallitus seuraavaksi vuodeksi eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kahdesta seitsemään muuta jäsentä, valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaksi vuodeksi, sekä päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.

12§ Päätökset
Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tehty ehdotus raukeaa, jos kukaan ei ole sitä kannattanut.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa sen asiakirjat ja varat siirtyvät Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunnan käyttöön.

14§ Muuta
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.